มาดูกันว่า นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมอะไร 

0 Comments

นมพาสเจอร์ไรส

นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ดื่มไม่ต่างจากนมประเภทอื่น ๆ ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อนที่อยู่ระดับพาสเจอร์ไรซ เป็นการสลายจุลินทรีย์อันมีผลต่อโรคที่เกิดขึ้นในคน เพื่อให้นมที่ดื่มมีความปลอดภัย ช่วยลดเอนไซม์ที่ส่งผลให้นมเสื่อมเสีย หากผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน จะช่วยให้ร่างกายปราศจากเชื้อโรค ในบทความจะมากล่าวถึงนมชนิดนี้ให้ทุกคนรู้จักยิ่งกว่าเดิมว่าเป็นนมแบบใด 

การผลิต นมพาสเจอร์ไรส์ มีวิธีผลิตอย่างไร 

ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์จะมีขั้นตอนการผลิตอยู่ทั้งหมด 3 ขั้นตอน นั่นก็คือ การตรวจคุณภาพของน้ำนมดิบ การฮอโมจิไนซ์ และการพาสเจอไรส์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเกี่ยวกับกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์นมโคโดยนำความร้อนมาฆ่าเชื้อ จุดประสงค์เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์อันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัย ช่วยให้เอนไซม์ฟอสฟาเทสทำงานน้อยลง โดยจะต้องใช้เวลาและอุณหภูมิ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • ใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่ต่ำ แต่ใช้เวลาในระยะที่นาน อุณหภูมิที่ใช้จะต้องไม่น้อยไปกว่า 63 องศา เวลาที่คงอยู่จะไม่เกิน 30 นาที และอุณหภูมิเย็นลง 5 องศาเซลเซียส หรืออาจมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้น 
  • ใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่สูง แต่ใช้เวลาในระยะที่สั้น เป็นการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อต่อเนื่องด้วยอุณภูมิที่ไม่น้อยไปกว่า 72 องศาเซลเซียส เวลาที่คงอยู่จะไม่เกิน 15 วินาที และอุณหภูมิเย็นลง 5 องศาเซลเซียส หรืออาจมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้น 
  • เวลากับอุณหภูมิที่ใช้จะส่งผลต่อการฆ่าเชื้อแบบเทียบเท่ากับข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งอุณหภูมิจะเย็นลง 5 องศาเซลเซียส  หรืออาจมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้น 

นมพาสเจอร์ไรส์ มีคุณภาพเป็นอย่างไร 

สำหรับคุณภาพของนมพาสเจอร์ไรส์อันเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนนั้น สามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • รสและกลิ่นมีลักษณะเฉพาะของนมนั้น ๆ  
  • ปราศจากจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรค 
  • ไม่มีสารพิษเจอปนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  • เนื้อของแข็งมีอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับน้ำหนักหากเป็นนมชนิดเหลว 
  • ตรวจแบคทีเรียในนมผ่านวิธีพาสเจอร์ไรซ์ปริมาณ 1 มิลลิลิตรไม่มากไปกว่า 10,000 แหล่งผลิต และไม่มากไปกว่า 50,000 ทุกระยะเวลาที่ออกมาจากแหล่งไปจนถึงวันหมดอายุ 
  • ตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มได้ไม่มากไปกว่า 100 ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ปริมาณ 1 มิลลิลิตร 

จะเห็นว่านมพาสเจอร์ไรส์เป็นนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนและระยะเวลาในแต่ละช่วงซึ่งมีวิธีผลิตทั้งหมด 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต่างก็ผลิตอย่างละเอียด ใส่ใจ เพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ป้องกันสารพิษที่เข้าไปในร่างกายอันเป็นสิ่งปนเปื้อนภายในนมซึ่งจะทำให้ผู้ดื่มเกิดโรคได้ 

Tags:

Recent Posts

Tags