Track 136: Shalom

Shalom — Dance [1986, Hot Stuff]