Track 136: Shalom

Shalom – Dance [1986, Hot Stuff]